با توجه به فایل صوتی گزینه صحیح را انتخاب کنید

Tua madre è alta o ... ?