با توجه به فایل صوتی گزینه صحیح را انتخاب کنید

Hai ... zucchero per fare la torta?