با توجه به فایل صوتی، کدام گزینه برای جای خالی مناسب است

l' ...