صحیح یا غلط را انتخاب کنید

Marie احساس خوبی ندارد.