صحیح یا غلط را انتخاب کنید
صحیح یا غلط را انتخاب کنید

جمله ی Bist du fröhlich به علامت سوال نیاز دارد.