با توجه به تصویر، گزینه صحیح را انتخاب کنید
با توجه به تصویر، گزینه صحیح را انتخاب کنید

Trag bitte deine ... in das Feld ein.